пятница, 5 апреля 2019 г.

Митрополит Иерофей Влахос Синоду ЭПЦ©                       
    О ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Ι Ε Ρ Ο Θ Ε Ο Σ 

 Πρός Τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Γενναδίου 14 Ἀθῆναι  

  
©Священному Синоду Элладской Церкви ул. Геннадиу 14   Афины

                       Блаженейший Председатель,
                        Почтенейшие члены Синода,

Я знаю, что сейчас обсуждается в двух синодальных комиссиях т.е в синодальной комиссии по межправославным и межхристианским связям и в синодальной комиссии по догматическим и номоканоническим вопросам, тема автокефалии, данной Вселенским Патриархатом Украине, с тем чтобы составить доклад иерархии Элладской Церкви, для принятия решения её уполномоченным церковным органом.

Так как не имею чести быть постоянным или восполняющим членом этих двух важных синодальных комиссий, равно как и не являюсь в данное время членом нынешнего Священного Синода, но как член Иерархии Элладской Церкви, с полным уважением предлагаю и мое мнение, о церковном положении в Украине, для большей его разработки.
Вопрос автокефалии той или иной Церкви и патриаршего достоинства, имеет многовековую историю и естественно в этой истории определяется то, как дается автокефалия или патриаршее достоинство и честь той или иной Церкви. Вопрос имеет много измерений и сторон, однако  обозначу несколько основных моментов, не входя в рассмотрение подробностей.

1. Краткий исторический обзор автокефалий и патриарших достоинств.
Пендархия в Церкви была установлена Вселенскими Соборами(2-ым, 4-ым, пятошестым), и первенством в диптихах т.е Ветхого Рима, Нового Рима, Александрии, Антиохии, Иерусалима. Автокефалия Кипрской Цекрви была дана 3-им Вселенским Собором.  
 

Патриаршая честь и достоинство Церкви Москвы было дано Первопрестольной Цекровью (Вселенским Патриархатом) в 1589 и было признанно иными тремя патриархами в 1590 и в 1593. Всем новейшим патриархатам как автокефалия, так и патриаршее достоинство были предоставленнны Первопрестольной Церковью Константинополя  Нового Рима, после их прошений и они находятся в таком статусе в отсылке (ad referendum) к Вселенскому Собору(в ожидании Вс.собора), т.е еще не утверждено окончательно их патриаршее достоинство.
 
Автокефалия Церкви Эллады была дана Первопрестольной Церковью (Нового Рима и Вселенским Патриархатом) и была подписана, кроме Вселенского Патриарха («определяет»), и пятью прежними патриархами Константинопольскими («также определяют»),Патриархом Иерусалимским (также определяет) и другими архиереями Патриаршего трона без [формулировки] ( «также определяют»).
Следовательно, существует каноническое право, как видно и в канонах Вселенских соборов, которым признается Пендархия тронов и что Церковь Нового Рима – Константинополя имеет равные преимущества чести с троном Ветхого Рима, и после падения последнего, Новый Рим стал Первопрестольной Церковью с особыми преимуществами и особой компетенцией.

Также существует и право обычая (Анастасий Вавускос), как оно было установленно с 16-го века и после, и оно относится к новейшим патриархатам и новейшим автокефалиям, которые были даны, по причине образования новых государств, т.е по причинам национальным.

2. Патриаршие и синодальные Томосы о даровании автокефалии и патриаршего достоинства

Известно, что все новейшие патриархаты в 19-ом и 20-ом веках получили автокефалии и патриаршее достоинство от первопрестольной Церкви Нового Рима Константинополя (Вселенский Патриархат), после их прошения об этом и прошения их политической власти.
  Это значит что эти Церкви признавали на деле компетенцию Вселенского Патриархата о даровании отозвании автокефалий и патриарших достоинств.

Речь идет о патриархатах Сербском, Румынском, Болгарском, Грузинском и об автокефальных Церквях Эллады, Польши, Албании, Чехии и Словакии. Тоже самое произошло и в случае автономных Церквей Финляндии и Эстонии. Если прочтем Патриаршие и Синодальные Томосы изданные Вселенским Патриархатом  об автокефалиях и о патриарших достоинствах, то сделаем два вывода.

Первый. Автокефалии даруются решением («ἀπεφηνά- μεθα»-=решаем-определяем) Вселенского Патриарха и его Синода, только Грузинской Церкви было даровано благословение, признание и утверждение «для автокефалии и независимости и ее организации, в отношении(ожидании) будущего Святого Вселенского Собора, который всегда обеспечивает и неизменным сохраняет единство в вере и в церковном чине  нашей Святой Православной Церкви». В автокефалиях иных Церквей нет упоминаний о признании будущим вселенским собором.

Второй. Решение о предоставлении патриаршего достоинство той или иной Церкви дается первопрестольной Церковью Нового Рима Константинополя(Вселенский Патриархат), после ее прошения иногда и прошения их политической власти, и отсылается по акривии «полное свершение» патриаршего достоинства к Вселенскому Собору, который будет созван в будущем. Приведу характерную цитату из письма Вселенского Патриарха Церкви Румынии, которым объявляется решение о возвышении ее до Патриархата: «с огромной радостью провозглашаем Ваше Блаженство этим новым вашим патриаршим титулом, полностью желая сего, решением нашего Синода единодушно принятым. Наша Христова Церковь, как Мать любящая рассудив и поняв о желании и решении возлюбленной и уважаемой дщери и сестры во Христе святой Румынской Церкви, не нашла непреодолимого препятствия для того, чтобы воспользоваться благим способом икономии и из него дать братское согласие и признание того, что общим церковным и государственным решением в братской Церкви произошло, но конечно в убеждении и в чаянии, что всею Святой Православной Церковью на Вселенском или ином великом Соборе, по первому случаю, сошедшемуся и окончательно об этом по канонической акривии будет принято решение, не какое иное, а к пользе стремления и к пользе и славе Церкви, о прежде свершенном будет решено. Но мы конечно убежденны, что с этим нашим мнением, которое основано на других реальных примерах, согласятся и остальные честнейшие патриархи и предстоятели святых братских автокефальных Церквей и что в дальнейшем будет согласие всех о возвышении братской Румынской Церкви до патриаршего достоинства, которое делается как честь и вознаграждение оправданному и своевременному возрастанию ее величия , которое совершилось политическим единением всей румынской нации,произошедшему по благословению Божию, и в надежде большего преуспеяния и полезного и плодотворного расцвета веры и благочестия»[1] (Ἀναστασίου Βαβούσκου καί Γρηγορίου Λιάντα, Οἱ θεσμοί τοῦ αὐτοκεφάλου καί τοῦ αὐτονόμου καθεστῶτος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, σελ. 149-150). 
В этом тексте наблюдаем следующее:
Было посланно во Вселенский Патриархат общее решение Румынской Церкви и государства о даровании патриаршего достоинства.
Затем Вселенский Патрирахат признает патриаршее достоинство, используя икономию. Однако патриаршее достоинство по канонической акривии будет окончательно утвержденно Вселенским и великим Собором, который произойдет в будущем. А также Вселенеский Патриарх твердо убежден, что будет иметь в будущем согласных и единомысленных всех патриархов и предстоятелей всех Православных Автокефальных Церквей и «общее из сего соизволение» для «возвышения в патриаршее достоинство». Это означает, что Патрирах Константинопольский даровал, по икономии, патриаршее достоинство Румынской Церкви, которое завершится по канонической акривии, когда будут голоса за него от всех Церквей на Вселенском Соборе и тогда будет оно действительном со дня, когда было даровано Вселенским Патриархатом. Каждое слово имеет значение.
 Это повторяется и в патриарших томосах данных иным Церквям.  Упомянем пример возвышения Болгарской Церкви до Патриархата. Конкретно в письме Вселенского Патриарха Болгарской Церкви, в котором объявляется возвышение ее до патриархата, говорится о том, что патриаршее достоинство определится окончательно на Вселенском соборе «только он имеет право выдвигать какую то из поместных Церквей в патриаршее достоинство и место».
Эти тексты абсолютно ясны и не допускают перетолкований.

3. Обсуждение способа провозглашения той или иной Церкви автокефальной.

В 20-ом веке в попытках разрешить вопрос провозглашения автокефалии в предверии Святого и Великого Собора происходило всеправославное обсуждение способа дарования автокефалии той или иной Церкви. На 1-ом предсоборном православном совещании в Женеве в ноябре 1976 был составлен один текст с заголовком «автокефалия и способ ее провозглашения» в котором подчеркивается, что Церковь, желающая автокефалии подает прошение Матери Церкви, которая в случае ее согласия, подает это предложение во Вселенский Патриархат.
Вселенский Патриархат, при согласии иных автокефальных Церквей, провозглашает официально автокефальной эту Церковь, изданием патриаршего томоса, который подписывается Вселенским Патриархом и желательно чтобы  присоединялись подписи предстоятелей всех автокефальных Церквей, и обязательно предстоятелем Матери Церкви
Таким образом, есть прошение Церкви, согласие Матери Церкви, согласие всех Церквей и провозглашение Вселенским Патриархом в Патриаршем Томосе.
 Однако, к сожалению не было согласия по этому тексту и он не был представлен на Святом и Великом Соборе, который был собран в Колимбари на Крите, так как его подвергала сомнению Русская Церковь имея в союзниках и некоторые другие, так как по их мнению не должно подписывать только Вселенскому Патриарху, но всеми предстоятелями Церквей. Не приняли различения между «определяю» и «также (совместно)определяю»!
 Как следствие не был решен вопрос дарования автокефалии по канонической акривии, но остается икономия, как происходило до ныне, т.е даровалась автокефалия, по праву обычая, Вселенским Патриархатом. А также имело следствием, то, что не были признанны по канонической акривии автокефалии данные другим Церквям одним Вселенксим Патриархом, хоть этого и хотели.
Была упущена эта счастливая возможность для торжества единства между Православными Церквями, а точнее подверглось сомнению церковное единство.

4. Понимание вопроса Украины
По вопросу Украины который занимает Православный христианский мир есть несколько данностей.
Первая. 
Восемь Церквей: (Сербсая, Румынская, Болгарская, Грузинская, Элладская, Польская, Албанская, Чехии и Словакии) имеют автокефалию от Вселенского Патриархата по икономии:  «используя благий икономии способ».

Вторая.
 В Томосах которыми были дарованы автокефалии и патриаршие достоинства разным Церквям, говорится о созыве Вселенского Собора на котором и будет окончательно определенно признание автокефалий этих Церквей всеми автокефальными Церквями.
 
Третья.  
Основным каноническим принципом является невмешательство той или иной Церкви в решения компетенции других Церквей, тем более в решения Первопрестольной Церкви, Вселенского Патриархата, который имеет расширенные полномочия в председательстве и в правильном служении всех Православных Церквей, и не могут эти решения судить, до Вселенского собора, к которому эти решения отсылаются для окончательного утверждения.
Четвертая.
Элладская Церковь не может отрицать решения Вселенского Патриархата по поводу его деяния дарования автокефалии Церкви Украины, но должна принять сейчас это решение и пребывать в ожидании,когда сможет высказать свое общее мнение и суждение, когда соберется Вселенский собор. Там будет суждение не только о том как был дан Томос Украине, но и [как он был дан] и остальным Церквям.

Не принятие того как произошло дарование томоса поставит под сомнение автокефалии восьми существующих автокефальных Церквей, включая и автокефалию Элладской Церкви. Потому что эти автокефалии были даны одним только Вселенским Патриархатом.

Пятая. 
Что касается вопроса, как было принято Вселенским патриархатом «архиерейство» Епископов, которые «рукоположенны» низложенными архиереями или раскольниками или «саморукоположенными» наша Церковь до принятия какого либо решения должна спросить Вселенскимй Патриархат каким образом тот востановил этих «архиереев». Это основанно на Синодальном и Патриаршем Томосе 1850-го года которым была дарована автокефалия  Элладской Церкви и он провозглашает: «в случающихся церковных делах, требующих совещания и сотрудничества для лучшего домостроительства и утверждения Православной Церкви определяем, дабы Священный Элладский Синод обращался к Вселенскому Патриарху и его Синоду; Вселенский же Патриарх, с его Святым м Священным Синодом предоставляет ревностно свое сотрудничество, объявляя должное Священному Синоду Элладской Церкви» Следовательно в в украинском вопросе обязательно сотрудничество и совместное обсуждение с Вселенским Патриархатом, тем более что Элладская Церковь управляет "попечительно" и епархиями Вселенского Патриархата в Элладе. Если этого не произойдет, то подвергается сомнению и Патриарший и Синодальный Томос автокефалии Эллады.

  Шестая. Этот вопрос, который касается дарования автокефалии Украине не может ставится на голосование Иерархии, так как в таковом случае мы вторгаемся в дела иной Церкви и более того Вселенского Патриархата, в то время как он сохраняет «высшее каноническое право в епархиях «Святейшего Апостольского и Патриаршего трона» в Элладе в так.наз. новых странах(землях).

Предлагая вашему вниманию вышеизложенное, пребываю наименьшим во Христе собратом Иерофеем митрополитом Навпакта и святого Власия.
[1]Немного упрощенный и менее буквальный перевод этого сложнейшего отрывка: "С большой радостью приветствуем  вас вашим новым патриаршим титулом,который только что был признан единогласным решением Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата. Святая Великая Христова Церковь,как любящяя мать, после того как поняла  желание и решение любимой и уважаемой во Христе дочери  Румынской Церкви,и имела о нем суждение, посчитала, что нет непреодолимого препятствия использовать икономию и добровольно дает в будущем братское согласие с тем что произошло после общего решения румынских Церкви и державы, будучи конечно в уверенности и надежде, что все это, что произошло к пользе и славе Церкви, будет рассмотренно всей Вселенской Церковью, на Вселенском или на ином Великом Соборе, который будет созван по первой необходимости и окончательно решит эти вопросы, по канонической акривии.
Таким образом,мы твердо убежденны, что это наше мнение,которое основанно и на других реальных примерах, разделят и остальные почтенейшие Патриархи и предстоятели всех братских автокефальных православных Церквей, и что в будущем будет согласие всех на возвышение братской Румынской Церкви до патриаршего достоинства, каковое произошло как чествование и награда за справедливое и своевременное ее возвеличивание, произошедшее в результате благословенного Богом, обьединения всей румынской нации, в надежде ее большего преуспеяния и расцвета в вере и церковном благочестии"
©

9 комментариев:

 1. Правильно ли я понимаю, что митр. Иерофей предлагает спросить Вселенского патриарха, каким образом тот принял в общение архиереев Киевского патриархата и УАПЦ, и развернутый и обоснованный ответ Вселенского патриарха и будет составлять канонический прецедент? На мой взгляд, признание по икономии задним числом хиротоний Киевского патриархата -- не проблема, прецедентов этому очень много (из недавнего -- болгарский раскол). С УАПЦ ситуация запутаннее. Насколько я понимаю, когда Вселенский патриарх принимал в общение украинские общины в Канаде и США, их епископов перерукополагали (или это не так?). С др. стороны, говорят, будто бы иерархи УАПЦ из Украины сослужили во время съездов украинского духовенства этой традиции с канадскими и американскими епископами украинских епархий Всел. патриархата, и никто никому за это выговор не делал. Т.е. в ближайшее время мы должны услышать, перерукополагали ли константинопольские экзархи архиереев УАПЦ осенью 2018 г., а если нет, то почему.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Митрополит Иерофей прекрасно все знает о многовековой практике приема рукоположенных раскольниаами низложенными и даже еретиками. Просто это один из "арргументов" из московской методичке который как мантру зачитывают момковские подпевалы из греков. Типа Анастасия Албанского.с УАПЦ нет никакой запутанности их рукоположения восходит и к каноничноф иерархии Валединского и к мпшной,посредством Филарета. Каноничность напр.Поликарпа Сикорского точно признавалась Вселенским патриархатом...Польская автокефалия данна той части КМ Вмеленского патриархата,где это восстановление исторической правды было возможно. Сейчас стало возможным на бόльшей части исторической КМ. Под московской церковной оккупацией из исторической КМ только Белорусия и Смоленский регион. Ну и прибалтика...Крым не входил в КМ там отдельная была готская митрополия Вселенского патриархата также неканонично анексированная московитами.

   Удалить
 2. По принятию рукоположений вот кратко
  https://rwmio.blogspot.com/2019/03/blog-post_19.html?m=1

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Ну и отлично, если так! Будем надеяться, что запрос Элладской церкви послужит прекрасным поводом Вселенскому патриарху дать компетентный развернутый ответ, после которого любому непредвзятому человеку станет все ясно и будет просто стыдно еще какие-то вопросы задавать.

   Меня, собственно, интересовало только:
   1) правда ли, будто канадских и американских епсикопов-автокефалистов перерукополагали,
   2) и если да, то какое значение это имеет по отношению к митр. Макарию (Малетичу)?

   Если же они от Дионисия (Валединского) идут, тогда вообще никаких вопросов к ним быть не должно. И вообще, если Москва католиков, армян, старообрядцев и проч. принимает в сущем сане, то какие вопросы могут быть к УАПЦ и тем более к КиевП?! И очень хорошо, что существует Вселенский патриарх, в чьи обязанности как раз и входит урегулирование подобных ситуаций! Так что соответствующий канон был провиденциально дан Церкви «на вырост», т.к. в эпоху новых автокефалий он стал, на мой взгляд, гораздо более актуальным, чем в 1-ом тысячелетии.

   Удалить
  2. 1) Нет это не так.
   2) см.п.1)))
   Они точно идут от Дионисия Валединского. Более конкретно от Поликарпа Сикорского архиерейство которого Вселенский патриарх признавал.есть письма соотвествующие из которых это 100% видно.

   Удалить
  3. Почему тогда митр. Иерофей столько внимания этому пункту уделяет и еще и про «саморукоположенных» говорит? С одной стороны, он говорит о принятии и восстановлении неканонических архиереев как о свершившемся факте, с другой, как может показаться, ставит решение Афин по поводу ПЦУ в зависимость от ответа на данный вопрос. Неужели у него сомнения есть? Или он со всем согласен и просто хочет, чтобы все было проговорено вслух, напр., что о «саморукоположении» в данном случае говорить некорректно и т.п.?

   Удалить
  4. Этот комментарий был удален автором.

   Удалить
  5. Потому что об этом говорят московиты и по тем или иным причинам, подпевающие ими, из других поместных Церквей. Вот митр.Иерофей и говорит: " у вас вопросы по этому поводу? Спрашивайте оффициально Вселенский Патриархат и получите компетентный ответ".

   Удалить
 3. И очень хорошо, что существует Вселенский патриарх, в чьи обязанности как раз и входит урегулирование подобных ситуаций! Так что соответствующий канон был провиденциально дан Церкви «на вырост», т.к. в эпоху новых автокефалий он стал, на мой взгляд, гораздо более актуальным, чем в 1-ом тысячелетии. +++ )))См.https://rwmio.blogspot.com/2018/11/blog-post.html
  и
  https://rwmio.blogspot.com/2019/01/blog-post_31.html

  Обращение русских епископов за границей к президенту Лозанской конференции.

  "в соответствии с учением Церкви Христовой, выраженном в решениях семи вселенских, соборов, признанных как православными, так и римо-католиками, Константинопольский престол – не просто одна из церковных областей, подобная прочим; он считается неотъемлемой частью Православной Церкви, распространенной по всей вселенной

  Особенно важно отметить тот факт, что только за ним одним признается право принимать прошения с жалобами епископов, почитающих себя обиженными поместными соборами. В этом последнем смысле Патриарх Константинопольский предстает перед православными всех стран в качестве верховного судьи»

  Обращение к Президенту Лозаннской конференции // Церковные ведомости. 1923. № 1–2. С. 1–2.Цит.по М. В. Шкаровский. «Константинопольский Патриархат и Русская Православная Церковь в первой половине XX века
  Москва; 2014 стр.25
  и
  https://rwmio.blogspot.com/2018/11/blog-post_6.html

  ОтветитьУдалить

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

  ΑΡΧΙΚΗ GREEK ΤΕΥΧΟΣ 277 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑ-ΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΣ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ...